Všeobecné obchodné podmienky (VOB) nadácie Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart

platné od: 28.11.2022

1. Rozsah platnosti

1. Nižšie uvedené Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky obchodné vzťahy medzi vami ako zákazníkom a nami, nadáciou Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Nemecko (ďalej len ako „nadácia“, „my“, „nám“, „nás“). Smerodajné je to znenie našich Všeobecných obchodných podmienok, ktoré je platné v čase objednávky.

2. Odlišujúce sa podmienky objednávateľa sa neprijímajú, pokiaľ sme výslovne písomne neodsúhlasili ich platnosť.

3. Naše ponúkané tovary a služby sú orientované na spotrebiteľa. Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok je „spotrebiteľ“ každá fyzická osoba, ktoré uzatvorí zmluvu za účelom, ktorý sa nedá v prevažnej miere pripísať jej podnikateľskej ani jej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 13 Občianskeho zákonnika (BGB)).

2. Uzatvorenie zmluvy

1. Prezentácia tovaru a služieb nepredstavuje záväznú ponuku pre uzatvorenie kúpnej zmluvy. Zadaním svojej objednávky vyslovujete záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy tovarov a služieb uvedených v zákazke.

2. Kúpna zmluva sa realizuje pri expedovaní tovaru, s výnimkou objednávok, pri ktorých ste zvolili druhy platby vopred (kreditná karta alebo Paypal), a to odoslaním objednaného tovaru. Pri objednávaní digitálneho obsahu sa zmluva realizuje poskytnutím na stiahnutie a v prípade tovarov poslaním faktúry. Potvrdenie príjmu vašej objednávky neznamená prijatie vašej ponuky. Slúži len pre vašu informáciu, že objednávka bola prijatá.

3. Cena, dopravné, dodacie podmienky

1. Ak nebolo dohodnuté ináč, platia ceny smerodajné v deň uzavretia zmluvy a uvedené na našej internetovej stránke. K omeškaniu dochádza 30 dní po vystavení faktúry. Všetky ceny sú konečné a obsahujú daň z pridanej hodnoty podľa zákona.

2. Pri objednávaní odosielaných výrobkov platí k cenám výrobkov ešte nasledujúce dopravné:

krajina náklady na prepravu
DE, AT, HU 0 EUR
FR 4,00 EUR
0-10 kg: 8,50 EUR
10-25 kg: 15 EUR
>25 kg: 30 EUR
svet 0-10 kg: 12,50 EUR
10-25 kg: 25 EUR
>25 kg: 50 EUR

3. Za objednávku výrobkov na stiahnutie nevzniká žiadne dopravné. Zakúpené stiahnuté výrobky sú vám kedykoľvek k dispozícii cez odkazy na stiahnutie zasielané e-mailom alebo v časti „Moje stiahnuté tovary“ vo vašom používateľskom konte:

https://sk-international.posolstvo-gralu.org/downloadable/customer/products/

Možnosť opätovného sťahovania je dobrovoľná služba, ktorú môžeme kedykoľvek zmeniť, prerušiť alebo ukončiť.

4. Naše dodacie lehoty

Dodacia lehota v rámci Nemecka je pre naše odosielané výrobky 1-3 pracovných dní, pre zásielky do iných členských krajín Európskej únie (EÚ) a do Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) 5-12 pracovných dní a do iných krajín 15-30 pracovných dní.

5. Spôsoby platby a platobné podmienky

1. Platby sa dajú v zásade realizovať kreditnou kartou, internetovou platobnou službou (PayPal) alebo pri nákupe na faktúru prevodom na účet nadácie uvedený na faktúre podľa nasledujúcich podmienok:

2. Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, Kreditná karta: Platba za vašu objednávku Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, kreditnou kartou sa realizuje cez spoločnosť Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko.

3. PayPal: Pri výbere spôsobu platby cez „PayPal“ sa platba realizuje cez spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.. Po kliknutí na tlačidlo „Kúpiť teraz“ sa dostanete na stránku PayPal. Po zrealizovaní platby na stránke PayPal budete vrátený späť do nášho obchodu.

4. Faktúra: Faktúru dostanete spolu so zásielkou. Fakturovanú sumu musíte zaplatiť do 30 dní na účet uvedený na faktúre.

6. Výhrada vlastníctva

Dodaný tovar ostáva v našom vlastníctve až do plného zaplatenia všetkých pohľadávok súvisiacich s objednávkou. Ak sa dostanete s platbou do omeškania viac než 10 dní, máme právo odstúpiť od zmluvy a požadovať tovar späť.

7. Záruka

1. Platia zákonné nariadenia o záruke.

2. Za náhradu škody ručíme len v prípadoch písmen a) až d), a to nasledovne:

(a) za ujmu na živote, tele a/alebo zdraví a za úmyselné škody alebo škody z hrubej nedbanlivosti neobmedzene;

(b) za škody z nedodržania prípadných písomne vyčlenených záruk v rozsahu vášho majetkového záujmu ako objednávajúceho, ktorý kryje účel záruky a mohli sme ho rozpoznať pri vašom doručení;

(c) v prípadoch ručenia za výrobok podľa zákona o ručení za výrobok;

(d) za porušenie dôležitých zmluvných povinností z dôvodu ľahkej nedbanlivosti sa z toho vyplývajúce ručenie za náhradu škody obmedzuje na taký rozsah škôd, so vznikom akým sme zvyčajne museli rátať pri uzatváraní zmluvy na základe okolností, ktoré nám boli v tom čase známe. Dôležité zmluvné povinnosti sú také základné povinnosti, ktoré boli smerodajné pre uzatvorenie vašej zmluvy a na dodržanie ktorých ste sa mohli spoliehať.

3. Okrem toho je každé naše ručenie za náhradu škôd vylúčené, bez ohľadu na to z akého právneho dôvodu vznikla.

4. Pre prípady uvedené v bode 1 písm. d) sa nároky na náhradu škôd a výdajov premlčia za dvanásť mesiacov. Premlčacia lehota začína podľa § 199 BGB.

5. Pokiaľ je naše ručenie podľa týchto podmienok vylúčené, platí to aj pre ručenie našich orgánov a realizačných a výkonných pomocníkov, predovšetkým pre našich pracovníkov.

8. Poučenie o odstúpení

Právo na odvolanie:

Máte právo odvolať túto zmluvu bez udania dôvodu do štrnástich dní. Odvolacia lehota je štrnástich dní a začína

- pri digitálnom obsahu (e-knihy, MP3) - od dňa uzatvorenia zmluvy,

- pri zmluvách na doručenie tovaru v deň, v ktorý ste vy alebo vami menovaná tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali posledný tovar.

 

Na uplatnenie svojho práva na odvolanie nás (Stiftung Gralsbotschaft Nemecko, pobočka Ditzingen, Schuckertstraße 8, 71254 Ditzingen, Nemecko, telefón: + 49 (0)7156 9532-15, Fax: +49-(0)7156-18663, emMail: info@gral.de) musíte informovať prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listom poslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu. Môžete na to použiť priloženú šablónu s formulárom pre odvolanie, nie je to však predpísané.

Pre dodržanie odvolacej lehoty stačí poslať oznámenie o uplatnení práva na odvolenie pred uplynutím odvolacej lehoty.

 

Následky odvolania:

Ak odvoláte túto zmluvu, musíme vám späť zaplatiť všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane dopravného (s výnimkou ďalších nákladov, ktoré vyplývajú z toho, že ste zvolili iný druh doručenia než nami ponúkané najlacnejšie štandardné doručenie), bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní od dňa, v ktorom sme prijali oznam o vašom zrušení tejto zmluvy. Pre túto spätnú platbu použijeme rovnaký druh platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, okrem prípadov, keď sme sa s vami dohodli výslovne ináč; v žiadnom prípade sa vám za túto spätnú platbu nebude nič účtovať. Spätnú platbu môžeme odmietnuť do doby, kým sme tovar znova neobdržali alebo kým nezískame doklad, že ste tovar zaslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte poslať späť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o zrušení tejto zmluvy. Lehota sa poskytuje, keď tovar odosielate pred uplynutím lehoty štrnásť dní.

Bezprostredné náklady za zaslanie tovaru späť znášate vy.

Musíte ručiť za prípadnú stratu hodnoty tovaru, keď túto stratu tovaru spôsobilo vaše nepotrebné zaobchádzanie na kontrolu kvality, vlastnosti a funkcie tovaru.

9. Podrobné pokyny pre vaše objednávky v online obchode

1. Pri objednávaní cez náš online obchod obsahuje proces objednávky nasledujúce kroky:

Vyberiete si žiadaný tovar a vložíte ho do nákupného košíka.

Kliknete na ikonu „Môj nákupný košík“ a skontrolujete svoj nákup. Môžete tu meniť údaje o množstve a výbere tovaru a zadávať kódy poukážok.

Kliknete na ikonu „Kúpiť teraz“. Budete požiadaný o prihlásenie do existujúceho používateľského konta, vykonanie objednávky ako hosť bez registrácie (to je možné, len ak v nákupnom košíku nemáte žiadny tovar na stiahnutie) alebo aby ste sa zaregistrovali. V prípade potreby si tu môžete nanovo vyžiadať zabudnuté heslá.

Zadajte svoju fakturačnú a dodaciu adresu. Tieto dve adresy môžu byť odlišné. Ak ste do nákupného košíka vložili len tovar na stiahnutie, adresa doručenia nie je potrebná.

Obchod teraz podľa vami zadaných údajov adresy vypočíta dopravné. Ak ste do nákupného košíka vložili len tovar na stiahnutie, tento krok sa nevykonáva.

V nasledujúcom kroku môžete zvoliť žiadaný spôsob platby.

V poslednom kroku máte ešte raz možnosť skontrolovať si všetky údaje (meno, adresa, spôsob platby, objednaný tovar) skôr, než nám svoju objednávku pošlete formou súhlasu s VOP a kliknutím na ikonu „Kúpiť teraz“. Ak chcete upraviť svoj výber výrobkov, kliknite na ikonu „Zmeniť nákupný košík“ Ak chcete zmeniť údaje o adrese alebo spôsob platby, kliknite na príslušný krok v procese objednávky.

2. Výrobky na stiahnutie máte k dispozícii okamžite po prijatí potvrdenia o platbe od poskytovateľa platobného systému, a to formou odkazu na stiahnutie uvedenom v našom e-maile s potvrdením alebo na používateľskom účte v časti „Moje stiahnuté tovary“.

3. Zmluvný jazyk je ten, v ktorom máte počas procesu objednávania zobrazené VOP a v ktorom vám po skončení procesu objednávania príde e-mail. Text zmluvy uložíme a e-mailom vám pošleme údaje objednávky a naše VOP. Mimo toho sa nedá text zmluvy vyvolať.

Pri objednávke výrobkov na stiahnutie dostanete faktúru e-mailom.

Momentálne platné VOP si môžete kedykoľvek pozrieť na: https://sk-international.posolstvo-gralu.org/gtc

4. Ak ste v našom obchode zaregistrovaný ako zákazník, môžete si pozrieť svoje predošlé objednávky na svojom používateľskom účte v časti „Moje objednávky“:
https://sk-international.posolstvo-gralu.org/sales/order/history/

10. Ochrana údajov

Na realizáciu zmluvy uzatvorenej s vami je potrebné použiť vaše osobné údaje. Detaily o získaných údajoch a ich príslušnom použití nájdete v našom Vyhlásení o ochrane údajov.

11. Totožnosť poskytovateľa, kontakt

1. Poskytovateľom je

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Nemecko
Telefón: +49-(0)7156-9532-15
Telefax: +49-(0)7156-18663
E-mail: info@gral.de

IČ DPH: DE 147839347

Predstavenstvo: Michael Oort

2. Sťažnosti si môžete uplatňovať na nižšie uvedenej adrese.

12. Online urovnanie sporu

Európska komisia poskytuje platformu na online urovnanie sporov (OS). Táto platforma má slúžiť ako miesto pre mimosúdne vyrovnania sporov, ktoré sa týkajú zmluvných povinností online nákupných zmlúv a online zmlúv o službách.

Na túto platformu sa dostanete cez adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie sme povinní zúčastňovať sa konania na urovnanie sporu pred zmierovacím orgánom pre spotrebiteľov a nie sme na to v zásade pripravení.

13. Záverečné ustanovenia

1. Pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo na jej základe platí nemecké právo s vylúčením nákupného práva OSN. Ak ste spotrebiteľ, tento výber práva platí len do tej miery, ako sa dajú odobrať nezáväzne aplikovateľné predpisy o ochrane spotrebiteľa štátu, v ktorom ste ako spotrebiteľ mali miesto obvyklého pobytu v čase vašej objednávky.

2. Ak sa jednotlivé ustanovenia týchto VOP stanú neúčinnými alebo neplatnými, nebude to mať vplyv na platnosť zvyšných zmluvných podmienok.

 

14. Formulár pre odvolanie

Pre
Stiftung Gralsbotschaft
Außenstelle Ditzingen
Schuckertstraße 8
71254 DITZINGEN
NEMECKO

Telefón: +49-(0)7156-9532-15
Telefax: +49-(0)7156-18663
E-mail: info@gral.de

Týmto odvolávam(e) mnou/nami uzatvorenú zmluvu o kúpe nasledujúceho tovaru / poskytnutí nasledujúcich služieb (*):

 

 

 

Objednané dňa:

 

získané dňa:

 

Meno spotrebiteľa(-ov):

 

 

Adresa spotrebiteľa(-ov):

 

 

Podpis spotrebiteľa(-ov) (len pri oznámení v papierovej forme):

 

 

Dátum:

(*) nehodiace sa prečiarknite.